KSČM porušuje zákony i Ústavu

Komunistický režim byl všude totalitní a zločinný, zabil ze všech politických režimů světa nejvíce lidí, nacismu nevyjímaje.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je ideovým i právním nástupcem zločinné Komunistické strany Československa (KSČ). KSČM prokazatelně a dlouhodobě porušuje tyto zákony České republiky:

§ 401 Útok proti lidskosti
§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí
§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

Trestní zákoník

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Část druhá
Zvláštní část

Hlava XIII: Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Díl 1: Trestné činy proti lidskosti

§ 400 Genocidium
(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí
a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.
(3) Příprava je trestná.

§ 401 Útok proti lidskosti
(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí
a) vyhlazování lidí,
b) zotročování,
c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,
f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,
h) mučení,
i) vraždy, nebo
j) jiného nelidského činu obdobné povahy,
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
(2) Příprava je trestná.

§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí
(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.
(3) Příprava je trestná.

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(3) Příprava je trestná.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

KSČM též porušuje Ústavu České republiky

Konkrétně článek 5:
„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“

KSČM se hlásí k marx-leninskému komunismu, a to už samotným názvem.

Pojďme se podívat na video, jak předseda KSČM hovoří o marxismu-leninismu, video zde.

Dále se pojďme podívat na oficiální web KSČM www.kscm.cz – KSČM se otevřeně a prokazatelně hlásí k Manifestu Komunistické strany…

„Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí! Proletáři v ní nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celý svět.“

Na KSČM se vztahuje zákon č. 198/1993 Sb.
KSČM je u ministerstva vnitra registrována jako územní organizace zločinné KSČ. Proto se na ní vztahuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, který říká, že KSČ byla zločinná a zavrženíhodná organizace.

Komunisti lžou, KSČ se NIKDY neomluvila za zločinný komunistický režim před listopadem 89. KSČM, která převzala veškerou základnu KSČ, a také NIKDY neomluvila!

Pojďme se podívat na dokument (Prohlášení k občanům ČSSR) ze dne 20.12.1989, kterým komunisti argumentují:

„Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. Omlouváme se naší mládeži i všem občanům, kteří byli postiženi ne­oprávněnými represemi, omlouváme se dětem těch rodičů, které trpě­ly postihy ještě v dalších generacích. Omlouváme se za veškerá příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní postoje, za nesouhlas s protizákonným vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli KSČ opustit a ztratili postavení rovnoprávných občanů.
Autor: Delegáti mimořádného sjezdu KSČ“

Toto není oficiální dokument KSČ. Omluvilo se pouze několik delegátů sjezdu, ne samotná KSČ, a už vůbec se neomluvila KSČM.

KSČM hodlá v Česku znárodňovat firmy!
Cílem KSČM je znárodění firem! To veřejně říká místopředseda KSČM a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Jiří Dolejš, video zde. Komunisté chtějí opět krást! To nemůžeme dopustit!

Popírání komunistického genocidia v přímém přenosu
Členové KSČM popírají komunistické genocidium, kde se dá. Dokonce i v televizním pořadu, online video zde.

Program KSČM vychází z marxistické teorie
Program KSČM vychází z marxistické teorie, viz. web kscm.cz. Je známo, že Karl Marx s Friedrichem Engelsem došli k závě­ru o nutnosti války a likvidaci Slova­nů. Němec Marx byl ve své době znám svými rasistickými a antisemitickými názory a výroky. Asi jeho nejznámnější výrok je o revolučním holocaustu: „Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobily novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holocaustu“.

Kdo pochybuje o tomto citátu, tak ať si přehraje video ve článku Karl Marx = rasista, antisemita (nová stránka).

KSČM a její členové propagují marxistické zločince. KSČM má za vzor masové vrahy!
Je to tak, důkazy jsou nezvratné! Třeba tento oficiální web KSČM…

zdroj: kscmplzen.cz

Dále se na webu www.kscm.cz otevřeně zpochyňují zločiny masového vraha Lenina – zakladatele zločinného Sovětského svazu (§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia)…

zdroj: kscm.cz

O Leninovi nehovoří spatně ani šéf komunistů Filip, podle něj byl Lenin prodchnut humanismem, video máme zde (nová stránka).

KSČM a zločinná KLDR
V Korejské lidově demokratické republice (KLDR) vládne zločinný režim (socialismus), který je srovnatelný s nacistickým režimem Adolfa Hitlera. Tento socialismus je pro KSČM velký vzor. KSČM usiluje o zrušení kapitalismu v ČR a nastolení socialismu. Socialismu jako je v KLDR?

1/Když zemřel diktátor Kim Čong-il, tak předseda komunistů Vojtěch Filip nechal do KLDR odeslat kondolenci:

„Vážený soudruhu,
se zármutkem v srdci jsem přijal smutné zprávy, že Kim Čong-il, velký vůdce Vaší země, zemřel. Velmi jsme si vážili Kim Čong-ila, jenž se obětoval, aby přinesl blaho korejskému lidu, zajistil bezpečnost KLDR a dosáhl mírového sjednocení Koreje. Komunistická strana Čech a Moravy pevně věří, že Korejská strana práce překoná nynější smutek a nadále povede hrdinný boj korejského lidu za obranu socialismu ve Vaší krásné zemi.
Přijměte, prosím, můj soudružský pozdrav.“

Vojtěch Filip, KSČM: KLDR je krásná socialistická země, vážíme si diktátora a masového vraha!

2/ V únoru 2015 KSČM uspořádala ve svém sídle (ul. Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1) výstavu ( „Výstava ke dni zářící hvězdy, dni narození věčného generálního tajemníka korejské strany práce, soudruha Kim Jong Ila“) na počest příjezdu nového velvyslance KLDR v Praze Kim Pchjong-ila. Kim Pchjong-il je syn masového vraha a zakladatele severokorejského režimu Kim Ir-sena, mladší nevlastní bratr zesnulého Kim Čong-ila a strýc stávajícího severokorejského diktátora a zločince Kim Čong-una.

Zahájení výstavy, uprostřed velvyslanec Kim Pchjong-il, vpravo Petr Šimůnek místopředseda ÚV KSČMZahájení výstavy (uprostřed velvyslanec Kim Pchjong-il, vpravo Petr Šimůnek místopředseda ÚV KSČM)

Proč ještě nebyla KSČM rozpuštěna, když je tolik důkazů?
Důkazů o tom, že KSČM (a její členové) dlouhodobě porušují platné zákony ČR i Ústavu, je mnoho. Proč tedy policie a soudy nekonají? Především není politická vůle, soudci jsou bývalí komunisti, policisté též… V demokratickém zřízení by mělo být zakázané, aby bývalý člen zločinecké organizace (což KSČ je) mohl zastávat veřejné funkce…

 

2 komentářů “KSČM porušuje zákony i Ústavu”

  1. Musim se smat, co za blazna tady pacha trestnou cinnost a jeste k ni si doda I patricne paragrafy: cislo paragrafu 403:

    …..náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

    Ty tady presne tohle delas! Siris zast vuci skupine osob! A co komunista Babis, toho milujes, blbecku?

Comments are closed.